Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Snelders Consulting is gevestigd te Hapert, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 172.72.265
Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op www.sneldersconsulting.nl
1.2 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Snelders Consulting. Snelders Consulting is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever of cliënt (Cliënt).
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe overeenkomsten tussen Snelders Consulting en Cliënt, en verder alle (rechts)handelingen van Snelders Consulting met, voor of jegens Cliënt, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die betrokken zijn bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.

 

2 Relatie Snelders Consulting – Cliënt

2.1 Snelders Consulting zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Cliënt zal aan Snelders Consulting gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Snelders Consulting verstrekte informatie.
2.2 Cliënt wordt geacht de opdracht aan door Snelders Consulting te zijnen behoeve ingeschakelde derden te hebben gegeven. Snelders Consulting is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

3 Aansprakelijkheid Snelders Consulting

3.1 Zodra hij een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van Snelders Consulting heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen één maand, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Snelders Consulting, schriftelijk aan Snelders Consulting mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens Snelders Consulting vervalt na twee jaar nadat de mededeling door Cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Snelders Consulting is niet aansprakelijk jegens Cliënt, zolang Cliënt zijn verplichtingen jegens Snelders Consulting niet is nagekomen. Het recht van Cliënt om de overeenkomst met Snelders Consulting te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten.
3.2 Iedere aansprakelijkheid van Snelders Consulting is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door Snelders Consulting afgesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is.
3.3 Snelders Consulting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Snelders Consulting gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. Anderen dan Cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Snelders Consulting voor alle mogelijke aanspraken van derden.
3.4 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Snelders Consulting en Cliënt door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Snelders Consulting en Cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijker wijze van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen.

 

4 Honorarium

4.1 Het honorarium van Snelders Consulting wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, vermeerderd met de gemaakte kosten. Snelders Consulting heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. Snelders Consulting is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.
4.2 Betaling van de declaraties van Snelders Consulting dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van Cliënt onverwijld. Dit is een fatale termijn. Cliënt is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn. Bij het verstrijken van de fatale betalingstermijn is Cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand (een gedeelte van de maand voor een hele maand gerekend) over het openstaande bedrag.
4.3 Cliënt dient tijdig, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn eventuele bezwaren tegen de inhoud van de factuur schriftelijk aan Snelders Consulting kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn eventuele aanspraken komen te vervallen. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Cliënt is gehouden tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van Snelders Consulting op Cliënt en/of groepsmaatschappijen en meerderheidsdeel nemingen van Cliënt onvoldaan blijven. Snelders Consulting is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens Cliënt aan zichzelf te verpanden al hetgeen zij van Cliënt onder zicht heeft of aan Cliënt verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van Snelders Consulting die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt. Deze worden vastgesteld op 15% van het in hoofdsom verschuldigde met een minimum van € 100,-.
4.4 Ingeval door Snelders Consulting werkzaamheden worden verricht ten behoeve van meerdere partijen, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen jegens Snelders Consulting.

 

5 Overig

5.1 Cliënt verleent Snelders Consulting door verlening van de opdracht aan en de aanvaarding door Snelders Consulting toestemming voor automatische verwerking van door Snelders Consulting verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.
5.2 De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij Snelders Consulting respectievelijk komen alleen Snelders Consulting toe. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is Cliënt verder verboden producten van Snelders Consulting, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen en (model)contracten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snelders Consulting.
5.3 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomsten of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zouden blijken, worden zij hierbij voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige en niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
5.4 Nederlands recht is met uitsluiting van alle andere mogelijk toepasselijke rechtsstelsels op de overeenkomst van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal door geen van partijen enige mededeling aan derden worden gedaan. Deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Nederland.