Privacyverklaring

Snelders Consulting, gevestigd aan Markt 1 5527 EN te Hapert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres:                 Markt 1 5527 EN Hapert

Tel.nr.:                +31 (0)497 – 385333    

Email:                 info@sneldersconculting.nl

Website:            http://www.sneldersconsulting.nl

 

Con Snelders is de Functionaris Gegevensbescherming van Snelders Consulting en bereikbaar via vorenstaand telefoonnummer en/of emailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Snelders Consulting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

- Financiële gegevens (salaris, inkomsten, uitgaven, e.d.)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Snelders Consulting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Snelders Consulting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om diensten aan u te leveren, waaronder (belasting)advies en het verzorgen van belastingaangiften, administraties, jaarrekeningen, salarisadministratie

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Het afhandelen van uw betaling

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Snelders Consulting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Snelders Consulting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Snelders Consulting) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren1

Snelders Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende maximale bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Jaarrekeningen, fiscale aangiften e.d., alsmede onderliggende documentatie voor zover van toepassing, worden zeven jaar bewaard

- Indien en voor zover er fiscaal sprake is van een langere wettelijke navorderingstermijn, bijvoorbeeld voor buitenlandse vermogensbestanddelen (twaalf jaar) of schenkbelasting (geen verjaring), hanteren wij de desbetreffende langere bewaartermijn

- Uw permanente gegevens, zoals bijvoorbeeld akten en overeenkomsten, worden bewaard tot zeven jaar na het beëindigen van de cliëntrelatie

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Snelders Consulting deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Daarnaast verstrekt Snelders Consulting uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Denk hierbij aan uw bankier, advocaat, notaris, medewerkers, e.d.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Snelders Consulting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sneldersconsulting.nl  2

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Snelders Consulting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Snelders Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maasfiscalisten.nl

 

U blijft als privé-/rechtspersoon zelf verantwoordelijk voor de op u rustende (wettelijke) bewaartermijnen. Snelders Consulting is niet aansprakelijk in geval van schade veroorzaakt doordat uw persoonsgegevens korter dan de maximale bewaartermijn zijn bewaard.
2 Voor verwijdering van uw persoonsgegevens worden geen kosten in rekening gebracht. In geval van overdracht van uw persoonsgegevens kunnen kosten in rekening worden gebracht op basis van uren x tarief.